Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně

Kategorie

Newsletter

           
          Ochrana osobních údajů (GDPR)

 Veškeré informace o zákaznících uchovává Prodávající v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a s nařízením EU 2016/679 (GDPR) (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tyto informace Prodávající zásadně neposkytuje třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití a budou využity pouze k účelu realizace obchodu. Zákazník  registrací a přihlášením do webové aplikace e-shopu souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího pro účely realizací kupních smluv do doby svého písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním osobních údajů. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a zaručuje jejich aktuální platnost po celou dobu registrace. Osobní údaje zákazníka je povinen Prodávající na základě písemné žádosti zákazníka vymazat ze své databáze. Prodávající pro tyto účely shromažďuje osobní informace v následujícm rozsahu: 

 - jméno a příjmení,
 - adresa, 
 - telefonní kontakt,
 - mailový kontakt, 
 - případně název firmy, IČ a DIČ.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu antique.cz

 1.  Právní status

  1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro obchodování prostřednictvím e-shopu "mince.antique.cz", alias "antique.cz" provozovaného firmami:

  Pro prodej zlatých mincí a investičního zlata:
  RNDr. Ing. Aleš Bacík - AICOM se sídlem
  Chotěbořská 2516, 580 01 Havlíčkův Brod
  IČ: 10463895, DIČ: CZ5611132219
  Bank.spojení CZK: ČSOB Havl.Brod, č.ú.: 251454285 / 0300
  Bank.spojení EUR: ČSOB Havl.Brod, č.ú.: 251454541 / 0300
  - IBAN: CZ38 0300 0000 0002 5145 4541, SWIFT: CEKO CZPP
  Bank.spojení EUR: ČSOB SK Bratislava, č.ú.: 4015834997 / 7500
  - IBAN: SK36 7500 0000 0040 1583 4997, SWIFT: CEKOSKBX
  fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, nezapsaná v obchodním rejstříku, která je plátcem DPH a smluvním partnerem České národní banky. 

  Pro prodej ostatního sortimentu: bimetalové (Ag+Au), stříbrné a ostaní mince a sady mincí, investiční stříbro a sběratelské potřeby : 
  Aika spol. s r. o. 
  Chotěbořská 2516, 580 01 Havlíčkův Brod
  IČ: 15053709, DIČ: CZ15053709 
  Bank.spojení CZK: ČSOB Havl.Brod, č.ú.: 251281177 / 0300 Plátce DPH.
  Smluvní partner České národní banky. 
  Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 1049
   
  (dále jen „Prodávající“). 

  1.2. Na základě objednávky kupujícího, kterou následně potvrdí pracovník dodavatele a těchto VOP vzniká kupní smlouva mezi Prodávajícím a jinou fyzickou, nebo právnickou osobou (dále jen „Kupujícím“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Obchodní portál "
  antique.cz" slouží především pro prodej sběratelských a investičních mincí a bankovek pro sběratele a individuální investory.

  1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese
  http://antique.cz (dále jen E-shop) a další související právní vztahy. Webová aplikace běží na modifikovaném systému PrestaShop™ na serverech firmy Metropolitní s.r.o. H.Brod.

  1.4.Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která hodlá nakupovat zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. V těchto případech je buď uzavírána zvláštní písemná kupní smlouva, nebo na základě obejdnávky kupujícího je postupováno dle ustanovení obchodního zákoníku ČR.

  1.5. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat individuálně a oboustranně odsouhlasit e-mailem, nebo jiinou písemnou formou ve formě písemné kupní smlouvy. Takto sjednaná ustanovení jsou platná vždy pro obchodní případ, nebo případy specifikované v takto sjednané kupní smlouvě.

  2. Ochrana osobních údajů

  2.1 Osobní údaje o klientech jsou plně zabezpečeny proti zneužití a Prodávající se zavazuje tyto nepředávat třetím osobám, vyjma případů kdy je ze zákona povinen takto učinit (např. na základě soudního příkazu)  

  3. Uzavírání elektronické kupní smlouvy

  3.1. Veškeré objednávky Kupujícího lze učinit prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na adrese
  http://antique.cz, e-mailem odeslaným na adresu Prodávajícího, nebo po předchozí domluvě osobně v prodejně Prodávajícího. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, k čemuž při kompletaci objednávky byl vyzván výslovně učinit.

  3.2. Kupující řádně vyplní elektronickou objednávku v e-shopu
  antique.cz, v níž budou uvedeny veškeré požadované identifikační údaje Kupujícího (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu, e-mail, telefonní číslo) a specifikace vybraného zboží (druh, množství. atd.). Objednávku lze učinit rovněž prostřednictvím e-mailu či po předchozí domluvě osobně v sídle Prodávajícího.
  Kupující se zavazuje v objednávce učiněné některým z výše popsaných způsobů uvést správné identifikační údaje (zejm. správné jméno, příjmení a doručovací adresu, na kterou má být zboží odesláno) a bere na vědomí, že bude povinen Prodávajícímu nahradit případnou škodu vzniklou v souvislosti s nesprávně uvedenými údaji.

  3.3. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka odeslaná Kupujícím a potvrzená Prodávajícím, tedy případ na jehož základě automaticky vzniká a platí elektronická kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím. V případě zaslání objednávky prostřednictvím e-shopu obdrži Kupující automatickou mailovou odpověď o přijetí objednávky do systému, tímto však ještě nedochází k potvrzení objednávky. Ve všech případech následně obdrží Kupující potvrzení objednávky od pracovníka Prodávajícího.

  3.4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout potvrzení objednávky, pokud:
  - kupujícím uvedená doručovací adresa, výše objednávky (popř. jiné identifikační údaje) je zjevně nekompletní, pochybná či nesprávná.
  - kupující odmítne požadavek Prodávajícího na uzavření elektronické kupní smlouvy v případě objednávky s objemem nad 50.000,- Kč, v těchto případech bude sepsána písemná kupní smlouva strvzená oběma smluvními stranami.
  - kupující v minulosti nedostál vůči Prodávajícímu svým závazkům vyplývajícich z těchto VOP.

  3.5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek případně krátit počet objednaných kusů z následujích důvodů:
  - pokud je převis poptávky na konkrétní zboží vůči disponibilním či nasmlouvaným objemům zboží Prodávajícího.
  - množství produktů jedné položky je vyšší než obvyklé pro individuálního sběratele či investora, nebo je patrné že Kupující je obchodník, který hodlá zboží dále prodávat. V takových případech je vhodné kontaktovat nás telefonicky a domluvit možnosti obchodu.
  - pokud počet kusů objednaných pamětních mincí za cenu ČNB přeashuje 10 ks u PSM a 5 ks u PZM - viz čl.4.2
  - došlo-li k provozně-technické chybě, v důsledku které byly zveřejněny na stránkách Prodávajícího chybné informace (chybná dostupnost zboží či chybná cena).
  V těchto případech vyrozumí Prodávající Kupujícího o odmítnutí nebo krácení objednávky zprávou na jeho e-mailovou adresu.

  3.6. Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího dochází podle těchto VOP k uzavření elektronické kupní smlouvy, jejíž náležitosti vyplývají z potvrzení objednávky a těchto VOP.

  4. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

  4.1. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce do 14-ti pracovních dní od zaplacení zálohy (připsání finančních prostředků na účet Prodávajícího) nebo dle dohody s Kupujícím připravit zboží k osobnímu předání v prodejně Prodávajícího. Je-li v popisu objednaného zboží uvedena delší lhůta dodání, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato delší dodací lhůta. Následně po expedici zboží Prodávající Kupujícímu zašle vyrozumění o odeslání zboží na jeho e-mailovou adresu. Místo plnění a přechod vlastnických práv ke zboží je uvedeno v potvrzení objednávky (osobně, cenným psaním ).

  4.2. V případě nákupu pamětních zlatých a stříbrných mincí České národní banky (PZM a PSM) před jejich emisí má kupující možnost tyto mince nakupovat za speciální cenu, která se odvíjí od následně
  zveřejněné emisní ceny ČNB v období, kdy je takovéto zboží dostupné na stránkách E-shopu až do doby data emise. Za tuto cenu je možno nakoupit jedním Kupujícím omezený počet kusů mincí, tak aby byl plněn účet e-shopu "antique.cz" - tedy aby za tuto zvýhodněnou cenu byly mince dostupné co nejširší sběratelské veřejnosti a nedošlo k vyčerpání skadových zásob ze spekulativních důvodů.
  Počty kusů a a ceny pro jejich odběr za speciální cenu a bez požadavku zálohy při objednání jsou následující:

  - nejvýše 10 ks jednoho motivu pamětní bankovky za emisní cenu ČNB + obchodní přrážka prodávajícího uvedená u konkrétní položky rezervace.

  - nejvýše 10 ks (součet BK a PROOF) jednoho motivu pamětní stříbrné mince (PSM) za emisní cenu ČNB + obchodní přrážka prodávajícího uvedená u konkrétní položky rezervace.

  - nejvýše 5 ks (součet BK a PROOF) jednoho motivu pamětní zlaté mince (PZM) za emisní cenu ČNB + obchodní přrážka prodávajícího uvedená u konkrétní položky rezervace.
  - nejvýše 5 ks jednoho motivu pamětní bimetalové mince (AgAu) za emisní cenu ČNB + obchodní přrážka prodávajícího uvedená u konkrétní položky rezervace.

  Ve všech těchto případech rezervací nadlimitního množství bude požadována nevratná záloha splatná do 10 dnů od data objednávky ve výši 15% z aktuální emisní ceny obdobné mince. Tato záloha bude odečtena z konečné ceny zboží.
  Při nezaplacení doplatku do konečné kupní ceny v termínu splatnosti doplatkové zálohové faktury (10 dnů) a ani po emailové upomínce v náhradním termínu (5 dnů) tato záloha propadá jako smluvní pokuta ve prospěch prodávajícího.

  Tyto ceny a omezení neplatí v případě VIP zákazníků (odběratelé s celkovým obratem přesahujícím 250 tis. Kč ročně a stálí zákazníci) a objednávek nasmlouvaných na dobu min. 12-ti měsíců dopředu a v případě oboustranné dohody pokud je skladové disponibilní množství konkrétního zboží dostačující.

  Stejně jako v ostatních případech se objednávka stává závaznou (vzniká elektronická kupní smlouva) po potvrzení objednávky Prodávajícím. Prodávající  vyzve kupujícího před datem emise k uhrazení kupní ceny (ve většině případů po oznámení emisní ceny ze strany ČNB). Ve všech těchto případech je závazná dodací lhůta pro dodání zboží nejvýše 3 týdny od data emise.

  4.6. Kupující se zavazuje zaplatit celou kupní cenu za objednané zboží vč. poplatků uvedených v potvrzení objednávky (zejména dopravné, které zahrnuje poštovné a balné vč. pojištění a manipulační poplatky) v souladu s platebními podmínkami a následně odebrat závazně objednané a zaslané zboží..

  4.7. Převzetím věci přechází na Kupujícího vlastnictví ke koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na Kupujícího převzetím věci Kupujícím na jím určeném místě dodání. V případě že zásilka je zjevně poškozena či nekompletní je kupující povinen zásilku nepřebírat, sepsat s přepravcem záznam o poškození zásilky a uplatnit reklamaci přepravy. Jestliže Kupující svým zaviněním poškodí, znehodnotí, nebo zničí objednané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

  4.8. Kupující má právo podanou objednávku stornovat e-mailovou zprávou zaslanou Prodávajícímu do doby obdržení potvrzení objednávky.

  4.9. V případě, že nebude platba za zboží řádně uhrazena v termínu splatnosti, právo Kupujícího na dodání zboží za potvrzenou kupní cenu zaniká. Nejsou tím však dotčena práva Prodávajícího na smluvní pokutu.

  5. Kupní cena a její úhrada

  5.1. Cena zlatých, stříbrných a sběratelských mincí a investičních mincí a slitků se  průběžně upravuje dle pohybu ceny na numismatickém trhu, pohybu cen drahých kovů na trhu a vývoje měnových kurzů. Při objednání není cena uvedná na e-shopu závazná a bude potvrzena Prodávajícím v potrvrzení objednávky, čímž se stává závaznou pro obě smluvní strany. V případě prudkého pohybu cen na trhu může prodávající odmítnout potvrzení objednávky za původní cenu a nabídnout novou cenu, kterou může kupující akceptovat nebo odmitnout. V případě akceptování ceny ze strany kupujícího se tato cena stává závaznou pro obě strany. V případě že Kupující zvolí platbu bankovním převodem, Prodávající vystaví a zašle Kupujícímu Zálohovou fakturu a Kupující je povinen uhradil zálohovou platbu na účet Prodávajícího, tak aby byla připsána na účet Prodávajícího ve lhůtě splatnosti zálohové faktury ( 10 dní u pamětních a sběratelských mincí a bankovek, nebo do tří pracovních dní u ostatního investičního zlata a stříbra).

  5.2. Pokud Kupující nezaplatí zálohovou fakturu ve lhůtě splatnosti, ani v náhradním termínu, musí uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši zálohy účtované k datu objednávky, nebo v případě investičního zlata a stříbra nákladů vynaložených v souvislosti s obchodním případem, zejména rozdíly mezi nákupní a neuskutečněnou závaznou prodejní cenou, v případě zpětného odkupu zboží též náklady na dopravu ev. další prokazatelné náklady.

  5.3. Platby je možno provádět dle výběru v e-shop aplikaci následujícmi způsoby:
  - bezhotovostním převodem na účty Prodávajícího uvedené v e-shopu,

  Platby bohužel není možné provádět platebními kartami ani přes platební brány PayPal apod. ani hotově při osobním odběru.

  5.4. Daňový doklad - faktura je součástí zásilky a zároveň slouží jako záruční list a obsahuje údaje o DPH.

  6. Dodání zboží

  6.1. Druh dodání si volí Kupující při kompletaci objednávky dle výběru v e-shop aplikaci následujícmi způsoby:
  - Zasláním prostřednictvím služeb České pošty na udanou adresu Kupujícího (možná je pouze platba předem)
  - Osobní převzetí.(možná je pouze platba předem)

  6.2. Cena poštovného, balného a dobírky se stanoví dohodou smluvních stran a je uvedena při kompletaci objednávky a v jejím potvrzení - elektronické kupní smlouvě. Odeslání zboží Prodávající Kupujícímu oznámí prostřednictvím e-mailové zprávy.

  6.3. Kupující je povinen objednané zboží přijmout a při převzetí překontrolovat neporušenost obalu, dále zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození, či nekompletnosti. Bude-li některá z těchto skutečností při převzetí zjištěna, je Kupující povinen sepsat zápis s doručovatelem a zásilku nepřevzít. Zjistí-li Kupující poškození či jiné nesrovnalosti (např. neúplnost) po převzetí zásilky, je povinen neprodleně o tom vyrozumět Prodávajícho.

  6.4. Neobdrží-li Kupující zásilku se zbožím do tří pracovních dnů od oznámení o odeslání zásilky, jejíž odeslání bylo Kupujícímu oznámeno Prodávajícím prostřednictvím e-mailu, je Kupující povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Prodávajícího.

  6.5. Při osobním převzetí zboží je Kupující povinen se prokázat platným občanským průkazem nebo pasem. V případě že kupující zmocní jinou osobu k převzetí zboží, je taková osoba povina se prokázat platným občanským průkazem nebo pasem a předložit notářsky ověřenou plnou moc s ověřeným podpisem Kupujícího. Ve všech případech musí přebírající osoba předložit kopii potvrzení objednávky.

  6.6. V případě že Kupující nevyzvedne zaplacené zboží do 1 měsíce od výzvy Prodávajícího a nedohodne jiný termín nebo jiný režim předání, bude Prodávajícící zboží skladovat po této lhůtě za úplatu ve výši 0,5% z kupní ceny, minimálně 20 Kč za každý započatý měsíc skladování.


  7. Reklamace a záruka na zboží

  7.1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným poškozením zboží, neodbornou manipulací, nebo nevhodným skladováním zboží. Kupující učiní reklamaci písemně či e-mailem na adresu Prodávajícího s uvedním jména a adresy kupujícího, čísla objednávky a s popisem zjištěných závad, ev. přiloží fotodukumentaci.
  Prodávající rozhodne o reklamaci do 5-ti pracovních dnů od obdržení reklamace. Prodávající vyrozumí Kupujícího o výsledku reklamačního řízení na e-mailovou adresu Kupujícího, nedohodnou-li se strany jinak. Reklamaci je Prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

  7.2. V případě sběratelských historických mincí a bankovek platí záruka na pravost mince po dobu 1 měsíce od převzetí. V případě výskytu falza historické mince musí Kupující předložit Prodávajícímu posudek znalce obsahující fotografii předložené mince na jehož základě Kupující dospěl k přesvědčení že se jedná o falzum. Tento posudek bude na základě fotodokumentace porovnám s fotodokumentací Prodávajícího a v případě že se fotodokumentace bude shodovat bude takováto reklamace po vrácení zakoupeného zboží vyřízena vrácením kupní ceny. V případě že reklamované zboží bylo jedinou součástí zásilky má Kupující v tomto případě právo i na vrácení dopravného.

  8. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

  8.1. Vzhledem k povaze obchodvaného zboží jímž jsou také zlaté a stříbrné investiční mince a slitky z drahých kovů a zboží, kde prodejní cena zboží nepřevyšuje cenu drahého kovu ve zboží o více jak 25
  %, nebo jehož cena závisí na výchylkách trhu nezávisle na vůli dodavatele (Občanský zákoník § 53 odst.8 pism.b), Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy dle § 54c odst.2. Dále Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno (směrnice Evropského parlamentu a Rady97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku).

  8.2. V případě že Kupující jednostraně stornuje závaznou objednávku potvrzenou ze strany Prodávajícího, je povinen Kupující zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo na náhradu škody.
  V případě prodlení Kupujícího s úhradou celé kupní ceny se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

  9. Závěrečná ujednání 

  9.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění aktuálné uvedeném na e-shopu Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo změny obchodních podmínek, tyto změny budou archivovány.

  9.2. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a jsou účinné dnem 1.1.2019

  Všechny smlouvy a objednávky učiněné před tímto datem se řídí Všeobecnými  obchodními podmínkami platnými v době objednávky.

 
  Archiv VOP: VOP platné od 1.1.2012 do 31.10.2014:   VOP20120101.pdf
                 VOP platné od 1.11.2014 do 31.12.2016: VOP20141101.pdf                           VOP platné od 1.1.2017 do 30.7.2018:    VOP20170101.pdf